User’s and Privacy Policy

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website verder zet.

ALGEMEEN
U bezoekt een website van Optimum nv (hierna “Optimum”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hasselt met ondernemingsnummer 0678.567.557. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op uw toegang/gebruik hiervan. Door deze website te bezoeken/te gebruiken geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van huidige User’s and Privacy Policy. Voor zover U een geregistreerde gebruiker van deze website bent hebben de bepalingen van algemene verkoopsvoorwaarden van Optimum waardoor U gebonden bent, voorrang in geval van tegenstrijdigheid met huidige User’s and Privacy Policy. De voorwaarden van huidige User’s and Privacy Policy kunnen worden gewijzigd door Optimum en deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot / gebruik van deze website na dergelijke wijziging. U wordt derhalve geacht deze User’s and Privacy Policy op regelmatige wijze te consulteren.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE
U bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik van deze website (bvb. het verrichten van een transactie, plaatsen van een bestelling) door uzelf en door diegene die uw logininformatie gebruiken. De informatie die u overmaakt aan Optimum’s servers (bvb. per e-mail of via de pagina’s van deze website) zal niet onwettelijk zijn of op andere wijze ongeschikt voor openbaarmaking. U zal alle redelijke inspanningen leveren om virussen of andere contaminerende of vernietigende elementen te scannen en te verwijderen alvorens informatie over te maken aan Optimum’s servers. Deze website kan hyperlinks naar websites of webpagina’s van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Optimum heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links door Optimum houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze website of webpagina’s en de hierop van toepassing zjinde voorwaarden en de huidige User’s and Privacy Policy is hierop niet van toepassing . Optimum zal alle redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat deze website vrij is van virussen en andere technische defecten en dat alle persoonlijke informatie die u bezorgt, wordt beveiligd. Echter, wegens de aard van het Internet en het feit dat dit geen beveiligd systeem is, kunnen er omstandigheden bestaan waarin zich vergissingen / nalatigheden in de informatie / virussen of technische defecten in deze website voordoen die resulteren uit omstandigheden waarover Optimum redelijkerwijze geen controle heeft (inbegrepen maar niet beperkt tot binnendringing, wijziging, besmetting, vernietiging van eender welk deel van deze website door een derde). Bijgevolg kan Optimum geenszins garanderen dat deze website vrij is van virussen / technische defecten en dat de persoonlijke informatie die U bezorgt niet wordt onderschept door derden.

INFORMATIE EN TOEGANKELIJKHEID / BESCHIKBAARHEID
Optimum zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde te verzekeren dat deze website 24 uur per dag toegankelijk / beschikbaar is doch kan dit geenszins garanderen. Alle informatie op deze website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verschaft. Optimum zal alle redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat de informatie op deze website correct is op de dag van publicatie. De informatie op deze website wordt verschaft “zoals ze is” zonder enige garantie m.b.t. de juistheid/nauwkeurigheid hiervan. Optimum is op geen enkele wijze verantwoordelijk / aansprakelijk voor de onjuistheid / onbetrouwbaarheid van deze informatie. Optimum behoudt zich het recht voor de inhoud / voorstelling / toegankelijkheid / beschikbaarheid van eender welk deel van deze website op eender welk moment en zonder voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving te verwijderen / wijzigingen / verbeteren / actualiseren.

AUTEURSRECHT EN EIGENDOM
Optimum of derden die op deze website informatie verschaffen zijn hiervan eigenaar en behouden alle rechten (van (intellectuele) eigendom, auteursrecht, merken of andere) op de databanken toegankelijk via deze website en op alle materiaal op deze website (hierin begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, merken, handelsnamen). Het is u uitsluitend toegestaan enige informatie van deze website geheel of gedeeltelijk te downloaden, herdistribueren / onttrekken voor uw privaat, niet-commercieel gebruik. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend worden behouden door Optimum. Behoudens de in deze User’s and Privacy Policy uitdrukkelijk verleende rechten, kan uw toegang tot en gebruik van deze website op geen enkele wijze worden beschouwd als de verlening (door implicatie, uitsluiting of op andere wijze) van eender welke licentie / gebruiksrecht van deze website en de hierin vervatte items, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Optimum. Voor alle duidelijkheid, behoudens de uitdrukkelijk verleende rechten, is het strikt verboden het geheel / een deel van deze website te kopiëren / vertalen / aan te passen / wijzigen / distribueren / commercieel exploiteren, in eender welke vorm of op eender welke wijze (elektronisch, mechanisch of op andere wijze). Elke inbreuk van het hierboven beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

AANSPRAKELIJKHEID
Gelet op het voorgaande is Optimum niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor eender welke schade – rechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot technische problemen) of onrechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winst, omzet, cliënteel) – of verlies ongeacht de oorzaak (contractueel, buiten contractueel of andere) / oorsprong / aard, die het gevolg is van / op eender welke wijze verbonden is met :

  • De onnauwkeurigheid / onjuistheid / onvolledigheid van de informatie die wordt verstrekt op / via deze website of het gebruik van dergelijke informatie;
  • De gebruikers eigen uitrusting, het Internet zelf, eender welke publieke lijnen / netwerken van operatoren;
  • Binnendringing door een derde met als gevolg een wijziging van de informatie op deze website of een besmetting (bvb. door middel van een virus) of de vernietiging van het geheel of een deel van deze website;
  • Eender welke vertraging / dataverlies / schade in het kader van de transmissie tussen deze website en de ontvanger;
  • De toegang / gebruik of de onmogelijkheid tot toegang / gebruik of vertraging in de toegang / gebruik van deze website (hierin begrepen maar niet beperkt tot het gebruik of de onmogelijkheid daartoe van eender welke component van deze website voor de verkoop van voertuigen);
  • Elk handelen of niet-handelen door Optimum of derden. Optimum’s aansprakelijkheid zal in ieder geval worden beperkt / uitgesloten voor zover als toegelaten door het toepasselijk recht.

Indien, onverminderd het voorgaande, Optimum’s aansprakelijkheid wordt weerhouden voor eender welk verlies / schade ten gevolge van of op eender welke wijze verbonden met het gebruik van deze website of van haar inhoud, zal Optimum’s aansprakelijkheid in geen geval het bedrag overschrijden dat aan geregistreerde gebruikers werd aangerekend met het oog op het gebruik van deze website.

SCHADELOOSSTELLING
U zal Optimum vrijwaren voor eender welke vordering tegen Optimum door derden ten gevolge van uw bezoek / gebruik van deze website.

PRIVACY
Optimum zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Optimum hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt door deze website te bezoeken. Huidige User’s and Privacy Policy betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens via deze website. Door het bezoek / gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het privacy-beleid van Optimum. De informatie verkregen via deze website en in het bijzonder via het registratieformulier, zal worden verwerkt. Optimum is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website. De door u achtergelaten persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en haar uitvoeringsbesluiten) en opgenomen in een geautomatiseerd bestand. Optimum gebruikt cookies. Cookies zijn te beschouwen als data die de Optimum server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen Optimum in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot deze website alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie.
In uw browser-instellingen kunt U de mogelijkheid om cookies te ontvangen, uitschakelen. De persoonsgegevens verkregen via deze website zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden :

  • Klantenbeheer : administratie van het cliënteel, beheer van een bod op / bestelling van een voertuig via deze website, leveringen, facturatie van diensten;
  • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door Optimum, voor direct marketing en reclame;
  • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen.

Optimum zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tenzij Optimum hiertoe gedwongen wordt door de toepasselijke regelgeving of tenzij dit nodig is voor de afhandeling van een bod / bestelling / aankoop door middel van deze website. Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Optimum levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren. U heeft een recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing- doeleinden. Indien uw desbetreffende persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan U kosteloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of U verzetten tegen de verwerking ervan. Via info@Optimum.be kunt U uw aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzet richten tot onze informatiedienst. Zo U vragen zou hebben aangaande deze User’s and Privacy Policy blijft Optimum ter uwer beschikking en kan u ons contacteren op het volgend adres info@Optimum.be.

TOEPASSELIJK RECHT
​Huidige User’s and Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn exclusief bevoegd.